Priėmimas į įstaigą

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ grupės komplektuojamos iki mokslo metų pradžios, į laisvas vietas vaikai priimami visus metus:

  • į ankstyvojo amžiaus grupes nuo 1 iki 3 m.;
  • į ikimokyklinio amžiaus grupes nuo 3 iki 6 m.;
  • į priešmokyklinio amžiaus grupes 5 (6) m. iki 7 m.

Vaikai į įstaigą priimami eilės tvarka, direktoriaus įsakymu, tėvams (globėjams) pateikus šiuos dokumentus:

  • prašymą dėl priėmimo į lopšelį-darželį.

Vaikų perkėlimas į kitą grupę ir išbraukimas iš sąrašų:

  • Vaikai perkeliami į kitą grupę įstaigos direktoriaus įsakymu, tėvams (globėjams) pateikus prašymą dėl perkėlimo į kitą grupę.
  • Vaikai išbraukiami iš sąrašų įstaigos direktoriaus įsakymu, tėvams (globėjams) pateikus prašymą dėl išbraukimo iš lopšelio-darželio.

Vaiko išlaikymas Mažeikių lopšelyje-darželyje „Eglutė“ yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai (globėjai) nuo užmokesčio dalinai arba visiškai atleidžiami. Įstaigos direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų, jeigu dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas mokestis. Plačiau apie tai galite skaitykite skyriuje „Kainoraštis“.

Papildoma informacija:

  • Tėvų (globėjų) prašymai dėl vaikų priėmimo registruojami „Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, darželio-mokyklos ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnale“. 
  • Priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes įforminamas rašytine sutartimi, kurią pasirašo švietimo paslaugų tiekėjas ir vienas iš ugdytinio tėvų (globėjų). Vienas pasirašytas sutarties egzempliorius įteikiamas tėvams (globėjams), kitas lieka įstaigos direktoriui. Sutartis registruojama „Ikimokyklinių ir priešmokyklinių sutarčių registre“.