Vizija. Misija

Vizija. Misija

             MISIJA - kurti saugias ugdymo(si) sąlygas, garantuoti ugdymo proceso   kokybę, savo veiklą siejanti su bendromis tautos tradicijomis bei dorinėmis nuostatomis.

         VIZIJA - šiuolaikiška, atvira kaitai ir naujovėms, patraukli visiems bendruomenės nariams ugdymo įstaiga, ugdanti  pilnavertę asmenybę.

        Lopšelis-darželis ,,Eglutė" - bendro tipo ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Veiklos pradžia - 1973 m. vasario mėn.

       Įstaigoje ugdomi vaikai nuo gimimo iki mokyklos. Vaikų grupės komplektuojamos atsižvelgiant į vaikų amžiaus tarpsnius. Specialiųjų poreikių vaikai integruojami į bendro ugdymo vaikų grupes.

       Ugdymo įstaiga prioritetą teikia ir yra sukaupusi didelę etnokultūros, gamtosaugos patirtį. Didelis dėmesys skiriamas vaikų fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimui, meninei vaikų saviraiškai. Įstaigoje dirbanti kvalifikuota pedagogų komanda profesionaliai tenkina vaiko poreikį bendrauti, skatina jo savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą, puoselėja jo individualybę. Suburtos ir aktyviai plėtoja veiklą vaikų sveikatos saugojimo, įvaizdžio kūrimo, etnokultūrinė, gamtosauginė  komandos. Įstaigoje dirba muzikos pedagogė, teikiama kvalifikuota logopedo pagalba.

      Įstaiga savo veiklą grindžia Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos švietimo  ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ministerijos norminiais aktais, Mažeikių miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, bei lopšelio-darželio "Eglutė" nuostatais.

,
..